Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

 

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego

 

nr MOPS.271.ZO.I.6.2018 z dnia 22.01.2018r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza wyniki postępowania ofertowego na świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi polegającej na pełnieniu funkcji pracownika do obsługi administracyjno – technicznej związanej z kompleksową organizacją i przeprowadzeniem zajęć w   Placówce Wsparcia Dziennego, będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 29.01.2018r. w celu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym nr MOPS.271.ZO.I.6.2018 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów  w ramach ocenianych kryteriów.

Wyłonionym Wykonawcą została Pani Czesława Madoń zamieszkała: 34-240 Jordanów,  data wpływu oferty 26.01.2018r.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości   i uczciwej konkurencji. Dołożono wszelkich starań w celu zachowania bezstronności i obiektywności oraz uniknięcia konfliktu interesów.

Postępowanie prowadzone w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne  w regionie. Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyniku postepowania zostało opublikowana na stronie internetowej zamawiającego oraz przesłana do osób, które złożyły oferty.