Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

 Rekrutacja

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2009

Kierownika Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jordanowie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE
„ Wspólne działanie”

REALIZOWANYM PRZEZ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JORDANOWIE

 

§ 1

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

 1. Projekt „ Wspólne działanie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Celem głównym projektu jest przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do ponownego wejścia na rynek pracy i wyposażenie ich w umiejętności umożliwiające zatrudnienie i wykonywanie nowych zawodów i zajęć.
 4. Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują (bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu) i są w wieku aktywności zawodowej.
 5. Szansę na udział w projekcie mają zarówno kobiety, jak i mężczyźni – zasada polityki równych szans.
 6. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Projekt – Projekt systemowy pod nazwą „Wspólne działanie”,
  • Beneficjent – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie,
  • Beneficjent Ostateczny – uczestnik Projektu,
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w Projekcie,
  • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie,
  • Biuro Projektu - budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. Piłsudskiego 25.

 § 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.
 2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 10 Beneficjentów Ostatecznych.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
 5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.
 6. W projekcie zaplanowano organizację działań w ramach aktywnej integracji polegającej na udziale wszystkich Beneficjentów Ostatecznych realizacji 10 kontraktów socjalnych, na które złoży się:

 a) aktywizacja społeczna, która polegać będzie na:

 • 20 godzinnych warsztatach (4 bloki po 5 godzin) – trening kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia związane ze zwiększeniem samodzielności, radzeniem sobie ze stresem, komunikacje interpersonalną, asertywność, naukę optymizmu i bycia twórczym;
 • 3 godziny indywidualnych spotkań w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych, a w szczególności nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych;
 • 5 godzin warsztatów: kreowanie własnego wizerunku pod hasłem „ Pewność siebie kluczem do sukcesu” – obejmować będą zajęcia teoretyczne, w których psycholog przekonywał będzie uczestników jak ważny jest wygląd, a pierwsze wrażenie może być decydujące nie tylko w poszukiwaniu pracy, ale też gwarantujące powodzenie każdego przedsięwzięcia, natomiast cześć praktyczną zapewnią specjaliści z gabinetów kosmetycznego oraz fryzjerskiego;
 • 10 godzin warsztatów (2 bloki po 5 godzin) - promocja zdrowia i profilaktyka - celem będzie umożliwienie zwiększenia kontroli nad własnym zdrowiem i zdrowiem rodziny, jego poprawę i utrzymanie;
 • 10 godzin warsztatów (2 bloki po 5 godzin) - specjalistyczne poradnictwo prawne - w celu rozwiązywania problemów prawnych uczestników i ich rodzin;

b) aktywizacja edukacyjna polegać będzie na:

 • sfinansowaniu kursów zawodowych dla 10 osób, zgodnie ze zgłaszanymi przez uczestników potrzebami i osobistymi predyspozycjami zawodowymi uwzględniającymi możliwość podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy w ilości godzin wymaganej dla uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie.

W projekcie przewidziano:

 • · pokrycie kosztów szkoleń i warsztatów,
 • catering podczas warsztatów,
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 • zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia,
 • wsparcie dochodowe z wkładu własnego MOPS, w formie zasiłków celowych.

§ 3

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1. Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie:

 • Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz spełnia następujące kryteria:
  • posiada zameldowanie /ostatnie zameldowanie na pobyt stały/, czasowy w Jordanowie lub mieszka w lokalu mieszkalnym na terenie miasta Jordanów bez zameldowania z zamiarem stałego pobytu;
  • korzysta z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie;
  • nie pracuje (bezrobotna, poszukująca pracy lub nie pozostająca w zatrudnieniu);
  • jest w wieku aktywności zawodowej;
  • nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez EFS;
  • pozytywnie przeszła proces rekrutacji;
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. Prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych:

 

a) Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

 • bezpłatnego udziału w Projekcie, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzystania, z co najmniej z dwóch instrumentów aktywnej integracji zaplanowanych w kontrakcie;
 • uzyskania informacji dotyczących projektu;
 • uzyskania wsparcia ze strony psychologa, pielęgniarki, prawnika, pracownika socjalnego i zespołu zarządzającego projektem;
 • zgłaszania uwag dotyczących instrumentów aktywnej integracji bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za sprawozdawczość merytoryczną;
 • otrzymania materiałów szkoleniowych;
 • oceny organizacji, przebiegu szkoleń, kursów, treningów;
 • otrzymania zaświadczeń o uczestniczeniu w szkoleniach;
 • wyżywienia podczas warsztatów;
 • pomocy finansowej w miesiącu rozpoczęcia szkoleń zawodowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia, zakupu wyżywienia, zorganizowania opieki nad osobami zależnymi;
 • do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. ciężka przewleka choroba, wypadek losowy).

b) Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:

 • zawarcia z pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego;
 • dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu kontrakcie socjalnym;
 • systematycznie uczestniczyć w zaplanowanych w kontrakcie instrumentach aktywnej integracji i potwierdzać swój udział na listach obecności;
 • udzielać wszelkich informacji ustnych lub pisemnych dotyczących realizacji projektu;
 • wypełniać ankiety związane z monitoringiem, które będą przeprowadzone w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia;
 • przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli dotyczy);
 • bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie;
 • usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w szkoleniach i warsztatach u pracownika socjalnego ( np. poprzez dostarczenie druku L-4, lub dokumentu potwierdzającego zdarzenie losowe);
 • w przypadku zawinionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zwrotu kosztów uczestnictwa w zaplanowanych w kontrakcie socjalnym instrumentach wykorzystanych w jego przypadku oraz zwrotu wszystkich otrzymanych od realizatorów projektu materiałów dydaktycznych;
 • udzielić wszelkich informacji będących podstawą do tworzenia bazy: Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) o Beneficjentach Ostatecznych;
 • poinformowania Beneficjenta w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie o ewentualnej zmianie statusu zawodowego.

§ 4

ZASADY REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH

 

 1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, która zakłada, równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn, znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.
 2. Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 lutego 2009 roku do 31 marca 2009 roku,
 3. Rekrutację Beneficjentów Ostatecznych prowadzą pracownicy socjalni.
 4. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i złożenia go w Biurze Projektu w okresie trwania rekrutacji.
 5. Kandydaci do projektu kierowani są przez pracowników socjalnych oraz zgłaszają się samodzielnie. Pracownik socjalny na podstawie rozeznania środowiskowego i załączonych dokumentów dokona poświadczenia spełnienia przez kandydatów kryteriów Beneficjentów Ostatecznych Projektu.
 6. Do projektu zostanie wybrana grupa 10 osób. O zakwalifikowaniu Beneficjenta Ostatecznego do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów zawartych w § 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych według następujących kryteriów szczegółowych:
  • 6 osób - nieaktywnych zawodowo.
  • 4 osoby - zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do czasu wyłonienia ostatecznej grupy Beneficjentów Ostatecznych.
 9. Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub rezygnacji któregoś z uczestników, zostanie stworzona lista rezerwowa osób, które spełniają wymogi grupy docelowej.
 10. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału projekcie i terminie spotkania z pracownikiem socjalnym w celu podpisania dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci nie zakwalifikowani w projekcie zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 11. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do złożenia następujących dokumentów:
  • oświadczenia o przystąpieniu do programu;
  • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającej dane personalne i adres zamieszkania;
  • zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych;
  • zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • zaświadczenia z PUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy);
 12. Kandydaci, którzy złożą dokumenty wymienione stają się Beneficjentami Ostatecznymi.
 13. Rekrutacja kończy się podpisaniem przez osoby zakwalifikowane (Beneficjentów Ostatecznych) deklaracji udziału w projekcie.
 14. Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę kontraktu socjalnego spisanego przez Pracownika Socjalnego i Beneficjenta Ostatecznego.
 15. Beneficjent Ostateczny kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego.
 16. Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie na wniosek Pracownika socjalnego prowadzącego kontrakt socjalny Beneficjenta Ostatecznego.
 17. Złożone przez kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§ 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 roku i obowiązuje przez czas trwania Projektu
 2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu,
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji przepisów.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu,
 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Sporządził:

Barbara Trembacz - Koordynator Projektu

 

 

Oświadczam ze zapoznałem się z treścią

niniejszego regulaminu i akceptuję jego warunki

 

 

………………………………………………………….

Data i czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 2009 - (DOC 210KB)

Kontrakt socjalny 2009 - (DOC 220KB)

Oświadczenie  uczestników  o  gotowości zwrotu  kosztów  w  przypadku  rezygnacji z nieuzasadnionych przyczyn 2009 - (DOC 150KB)

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - (DOC 38KB)

Ankieta rekrutacyjna - (DOC 168KB)