Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Jordanów 24.01.2018

Informacja o wyniku postepowania prowadzone w formie zapytania ofertowego

nr MOPS.271.ZO.I.1.2018 z dnia 16.01.2018r.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza wyniki postępowania ofertowego na świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika merytorycznego Placówki Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu, będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 23.01.2018r. w celu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym nr MOPS.271.ZO.I.1.2018 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.

Wyłonionym Wykonawcą została Pani Halina Zofia Targosz-Oprzędek zamieszkała:                    

34-240 Jordanów, data wpływu ofert 19.01.2018r.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Dołożono wszelkich starań w celu zachowania bezstronności i obiektywności oraz uniknięcia konfliktu interesów.

Postępowanie prowadzone w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyniku postepowania zostało opublikowana na stronie internetowej zamawiającego oraz przesłana do osób, które złożyły oferty.